• trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:Chuyên gia bóng đá Khuyến nghị miễn phí > tuyển dụng nhân tài > Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước vào khoảng thời gian nào vào quý 3 năm nay?

  Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước vào khoảng thời gian nào vào quý 3 năm nay?

  ngày phát hành:2023-09-18 11:05    Số lần nhấp:75

  Hạn mức hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại có được điều chỉnh trong quý 3 năm nay không? Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách nhà nước cho ngân hàng Nhà nước vào khoảng thời gian nào vào quý 3 năm nay? Công tác quản lý hạn mức hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại được quy định ra sao? Hạn mức hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại có được điều chỉnh trong quý 3 năm nay không?

  Việc xác định mức hỗ trợ lãi suất đối với ngân hàng thương mại được quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2022/TT-NHNN như sau:

  Xác định, thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại...7. Trong Quý III năm 2023, trong trường họp cần thiết, căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức (nếu có) tới ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức (nếu có). Trường hợp số hạn mức có nhu cầu bổ sung lớn hơn số hạn mức không có nhu cầu sử dụng hết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện phân bố cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức căn cứ theo kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 6 năm 2023 của các ngân hàng thương mại này.

  Theo quy định vừa nêu thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại dựa trên báo cáo của các ngân hàng thương mại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-NHNN TẢI VỀ.

  Việc xem xét, điều chỉnh sẽ được thực hiện theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức (nếu có) tới ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức (nếu có).

  Trường hợp số hạn mức có nhu cầu bổ sung lớn hơn số hạn mức không có nhu cầu sử dụng hết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện phân bố cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức căn cứ theo kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 6/2023 của các ngân hàng thương mại này.

  Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước vào khoản thời gian nào vào quý 3 năm nay?

  Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước vào khoảng thời gian nào vào quý 3 năm nay? (Hình từ Internet)

  Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách nhà nước cho ngân hàng Nhà nước vào khoảng thời gian nào vào quý 3 năm nay?

  Mẫu báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước được quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-NHNN như sau TẢI VỀ:

  PHỤ LỤC 04(Ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)BÁO CÁO DỰ KIẾN HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CPHướng dẫn lập báo cáo:1. Đối tượng áp dụng: Các ngân hàng thương mại được thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất.2. Thời gian gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 20/07/2023 (báo cáo 01 lần).3. Các ngân hàng thương mại gửi báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế).4. Hướng dẫn cụ thể:- Các cột (1), (2),tuyển dụng nhân tài (3), (4), (5), (6) không bao gồm các khoản vay phải thu hồi số tiền HTLS theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ;- Cột (10): bao gồm hạn mức hỗ trợ lãi suất năm 2023 theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư này và hạn mức năm 2022 không sử dụng hết được chuyển nguồn sang năm 2023 theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư này.

  Theo đó, ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo dự kiến hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 20/07/2023.

  Như vậy, tính thời tới thời gian hiện tại thì đã quá hạn để phía ngân hàng thương mại của anh nộp báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

  Công tác quản lý hạn mức hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại được quy định ra sao?

  Việc quản lý hạn mức hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại được quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2022/TT-NHNN như sau:

  (1) Tổng số tiền ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất và đề nghị ngân sách nhà nước thanh toán hỗ trợ lãi suất trong từng năm không vượt quá hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo trong năm đó.

  (2) Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo.

  Trường hợp trong quá trình hỗ trợ lãi suất, hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ, ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ngân hàng thương mại.

  (3) Căn cứ kết quả hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng, từng ngân hàng thương mại thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ngân hàng thương mại và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thời điểm dừng hỗ trợ lãi suất theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

  (4) Trường hợp được thông báo bổ sung hạn mức hỗ trợ lãi suất theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư 03/2022/TT-NHNN, ngân hàng thương mại thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ngân hàng thương mại và tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho khách hàng kể từ ngày có thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  (5) Ngân hàng thương mại làm tròn theo đơn vị đồng đối với số tiền liên quan đến hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN.

  Trần Thành Nhân