• trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:Chuyên gia bóng đá Khuyến nghị miễn phí > hợp tác trao đổi > Mẫu Hợp đồng tín dụng cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội mới nhất hiện nay? Tải Mẫu Hợp đồng ở đâu?

  Mẫu Hợp đồng tín dụng cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội mới nhất hiện nay? Tải Mẫu Hợp đồng ở đâu?

  ngày phát hành:2023-09-18 12:26    Số lần nhấp:162

  Mẫu Hợp đồng tín dụng cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất? Đối tượng nào được cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội? Muốn vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện nào? Mẫu Hợp đồng tín dụng cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất?

  Mẫu Hợp đồng tín dụng cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội được quy định Mẫu số 07a/NƠXH Danh mục các mẫu biểu ban hành kèm theo Hướng dẫn 8586/NHCS-TDSV năm 2021 quy định:

  Hợp đồng tín dụng cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội

  >> Tải Mẫu Hợp đồng tín dụng cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội mới nhất tại đây.

  Vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội

  Vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội (Hình từ Internet)

  Đối tượng nào được cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội?

  Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội quy định ở Mục 2 Hướng dẫn 8586/NHCS-TDSV năm 2021 cụ thể:

  Đối tượng được vay vốn2.1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;2.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;2.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;2.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;2.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.Các đối tượng được vay vốn nêu trên sau đây gọi chung là người vay vốn....

  Theo đó, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội gồm:

  - Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

  - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

  - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

  - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

  Các đối tượng được vay vốn nêu trên sau đây gọi chung là người vay vốn.

  Muốn vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện nào?

  Điều kiện được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội quy định ở Mục 4 Hướng dẫn 8586/NHCS-TDSV năm 2021 như sau:

  Điều kiện được vay vốn4.1. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hộia) Các đối tượng quy định tại Điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoản 2 văn bản này phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ;b) Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH,hợp tác trao đổi mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn;c) Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;d) Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;đ) Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống;e) Có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;f) Có vốn tự có tối thiểu bằng 20% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;g) Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Ngân hàng cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải quy định rõ phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm trong Hợp đồng ba bên....

  Như vậy, muốn vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Các đối tượng quy định tại Điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoản 2 văn bản này phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ;

  - Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn;

  - Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

  - Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

  - Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống;

  - Có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  - Có vốn tự có tối thiểu bằng 20% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

  - Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Ngân hàng cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải quy định rõ phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm trong Hợp đồng ba bên.

  *Lưu ý: NHCSXH: Ngân hàng chính sách xã hội.

  >> Tải Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mới nhất

  tại đây.

  Nguyễn Anh Hương Thảo